فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی (JPLL) - اخبار و اعلانات