سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

علاقه­مندان به اشتراک این فصل­نامه می­توانند برگة اشتراک یا تصویر آن را پس از تکمیل به همراه قبض پرداخت هزینة اشتراک (هر شماره 5000 تومان) به آدرس زیر همین صفحه ارسال فرمایند.

شماره حساب: 105503449002

جاری– سیبا بانک ملّی، شعبة دانشگاه آزاد اسلامی– واحد بوشهر (کد 7738) معاونت پژوهش و فناوری واحد (شناسة پرداخت: 69/289401510001) به نام فصل­نامة تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی، قابل پرداخت در کلیة شعب بانک ملّی ایران

تخفیف ویژه:

  • اعضای هیأت علمی و دانشجویان محترم با ارسال تصویر حکم استخدامی و یا تصویر کارت معتبر و گواهی تحصیلی از 20 درصد تخفیف هزینة اشتراک استفاده خواهند کرد.
  • مؤسّساتی که تعداد بیش از 20 نسخه از هر شمارة فصل نامه را به صورت یک جا برای دانشجویان، کارشناسان و همکارن علمی خود خریداری نمایند از 20 درصد تخفیف استفاده خواهد شد.
  • هزینه اشتراک یک سالة فصل­نامه بدون هزینة پست 200/000 ریال می­باشد.