اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سّید جعفر حمیدی

زبان و ادبیّات فارسی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

sahkazerooniyahoo.com

سردبیر

دکتر سیّد احمد حسینی کازرونی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

sahkazerooniyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر سعیده ساکی انتظامی

زبان و ادبیّات فارسی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

-
ssentezamigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیّد جعفر حمیدی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

-
sahkazerooni4yahoo.com

دکتر سیّد احمد حسینی کازرونی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

sahkazerooni2yahoo.com

دکتر فاطمه مدرسی

دکتری زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=62&Ln=fa
f.modarresiurmia.ac.ir

دکتر نصرالله امامی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه شهید چمران ـ اهواز

-
nasemamiyahoo.com

دکتر کاووس حسن لی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه شیراز

-
kavooshassanligmail.com

دکتر احمد خاتمی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه شهید بهشتی ـ تهران

-
a_khatamisbu.ac.ir

h-index: -  

دکتر کاظم دزفولیان

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه شهید بهشتی ـ تهران

k_dezfouliansbu.ac.ir

دکتر عبّاس کی منش

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه تهران

akaymaneshyahoo.com

دکتر مهیار علوی مقدم

زبان وادبیات فارسی دانشیارگروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

m.alavi.mhsu.ac.ir
0000-0001-5850-8657

دکتر علی سلیمی

زبان و ادبیات عرب استاد، دانشگاه رازی

a.salimirazi.ac.ir

ویراستار ادبی

دکتر سیّداحمد حسینی کازرونی

زبان و ادبیّات فارسی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

-
sahkazerooniyahoo.com

ویراستار

سعیده ساکی انتظامی

زبان و ادبیات فارسی مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

ssentezamigmail.com

گرافیست

مهندس محمد ساکی انتظامی

بیولوژی دریا کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

mohammad.entezamigmail.com

صفحه آرا

مهندس محمد ساکی انتظامی

بیولوژی دریا کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

mohammad.entezamigmail.com

مدیر وب سایت

مهندس محمد ساکی انتظامی

بیولوژی دریا کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

mohammad.entezamigmail.com