اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سّید جعفر حمیدی

زبان و ادبیّات فارسی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

sahkazerooniyahoo.com

سردبیر

دکتر سیّد احمد حسینی کازرونی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

sahkazerooniyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر سعیده ساکی انتظامی

زبان و ادبیّات فارسی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

-
ssentezamigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر نصرالله امامی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه شهید چمران ـ اهواز

-
sahkazerooniyahoo.com

دکتر کاووس حسن لی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه شیراز

-
sahkazeroon1iyahoo.com

دکتر سیّد احمد حسینی کازرونی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

sahkazerooni2yahoo.com

دکتر سیّد جعفر حمیدی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

-
sahkazerooni4yahoo.com

دکتر احمد خاتمی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه شهید بهشتی ـ تهران

-
sahkazeroon6iyahoo.com

h-index: -  

دکتر کاظم دزفولیان

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه شهید بهشتی ـ تهران

sahkazeroon4yahoo.com

دکتر عبّاس کی منش

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه تهران

sahkazeroon18yahoo.com

دکتر شمس‌الحاجیه اردلانی

زبان و ادبیات فارسی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

sahkazeroon188yahoo.com

ویراستار ادبی

دکتر سیّداحمد حسینی کازرونی

زبان و ادبیّات فارسی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

-
sahkazerooniyahoo.com

ویراستار

سعیده ساکی انتظامی

زبان و ادبیات فارسی مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

ssentezamigmail.com

گرافیست

مهندس محمد ساکی انتظامی

بیولوژی دریا کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

mohammad.entezamigmail.com

صفحه آرا

مهندس محمد ساکی انتظامی

بیولوژی دریا کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

mohammad.entezamigmail.com

مدیر وب سایت

مهندس محمد ساکی انتظامی

بیولوژی دریا کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

mohammad.entezamigmail.com