تماس با ما

آدرس­ پستی: بوشهر، ساختمان دانشکدة تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

دفتر فصل­نامة تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی

تلفن سردبیر: دکتر سید احمد حسینی کازرونی 1004354-0912        

تلفن مدیر داخلی: دکتر سعیده ساکی انتظامی 0147715-0912

آدرس پست الکترونیک مجله:              ssentezami@gmail.com


CAPTCHA Image