راهنمای نویسندگان

آیین نامه ارسال مقاله:

1. مقاله‌های فرستاده شده، در نشریة دیگری چاپ و یا به سایر مجلّه‌های داخلی و خارجی ارسال نشده باشد. ضمناً گرایش مقالات فقط در زمینه تمثیل در زبان و ادب فارسی می­باشد.

2.  هیأت تحریریه در رد یا قبول و ویرایش ادبی و کوتاه کردن مطالب، آزاد است.

3. حقّ چاپ، پس از پذیرش برای «این فصل نامه» محفوظ است و نویسندگان، نباید مقاله‌های خود را در نشریة دیگری به چاپ برسانند.

4. چاپ مقاله‌ها و تقدّم و تأخّر آن در بررسی و تأیید هیأت تحریریه، تعیین می‌شود.

5. مقاله‌های ارسالی، باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

6. مسؤولیت درج گفتارها و صحّت مطالب مندرج در هر مقاله، به لحاظ علمی و حقوقی و ... به عهدة نویسنده است.

7. ذکر شماره تماس مستقیم الزامی می باشد.

8. ذکر نام نویسندگان مقاله‌های مستخرج از پایان نامه‌ها، می­بایست مطابق با آیین نامه دانشگاه محل تحصیل خود باشد بعد از چاپ مقاله تحت هیچ شرایطی عنوان نویسنده مسؤول یا ترتیب نویسندگان جابه جا نخواهد شد. نویسنده اصلی مقاله موظف می­باشد قبل ارسال و بارگذاری مقاله بر روی سایت تمام موارد را از دانشگاه خود سوال نموده و در مقاله خود اصلاح نموده باشد. (بعد از پذیرش، مقاله باگذاری شده بر روی سایت تغییر نخواهد کرد، هر گونه مغایرت مقاله با آیین نامه دانشگاه نویسنده تنها متوجه نویسنده اصلی مقاله می­باشد و مجله هیچ گونه مسؤولیتی در قبال آن ندارد)

 

 

9. مقاله‌های دریافتی، توسّط استادان متخصّص داوری خواهد شد.

10. پر کردن فرم تعهد مقاله قبل از داور مقاله الزامی می باشد. در صورت پر نکردن مقاله ارسالی به بخش داوری ارسال نخواهد شد.

11. فایل ارسالی مقاله که جهت داوری ارسال می شود باید تا اتمام تمام مراحل آن هیچ گونه تغییری بر روی آن صورت نگیرد. (در صورتی که فایل بارگذاری شده مقاله بر روی سایت با فایل پرینت ارسالی از مقاله متفاوت با هم باشند هر چند اندک، مقاله مورد پذیرش نخواهد بود و در هر مرحله از داوری مشخص شود مقاله رد خواهد شد).

12. تمامی نویسندگان مقاله می بایست آدرس پست الکترونیکی به اسم خود در مقاله ذکر نمایند.

 

در زمان بارگذاری مقاله می بایست موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

- تمام موارد در مقاله ارسالی با مواردی که در سامانه بارگذاری می گردد یکسان باشند بعد از باگذاری مقاله تغییر در متن ممنوع می باشد.

- فایل مقاله باید شامل چکیده انگلیسی مطابق چکیده فارسی باشد و تمام قسمت­ها از جمله: عنوان مقاله، اسم نویسندگان، سمت آنها، متن چکیده و کلمات کلیدی در چکیده انگلیسی می­بایست باشند.

- تمام اشعار در جدول قرار داده شده باشند مانند زیر:

پسر آمد ششم یک دل پر اسرار

 

ز الماس زبان گشته گهر بار

پدر را گفت آن خواهم همیشه

 

که باشد کیمیا سازیم  پیشه

 

 

(همان: 306)

 

- تمام منابعی که استفاده شده است باید در متن مقاله ذکر شده باشند. (منابع مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در صورت ذکر نکردن منبع سرقت ادبی محسوب می­شود)

- بارگذاری فایل ورد و پی دی اف الزامی می باشد.

 

نکته مهم:

در زمان بارگذاری مقاله در قسمت اسامی نویسندگان می بایست اسامی تمام نویسندگان در سایت وارد شود (مطابق متن مقاله) شامل نام و نام خانوادگی آدرس ایمیلی که در مقاله ذکر شده هست (برای هر نویسنده ذکر آدرس ایمیل الزامی می باشد) مدرک تحصیلی، اسم دانشگاه محل تحصیل (تمام موارد باید به زبان فارسی و انگلیسی وارد سایت گردند)

 

 

* ضوابط مقاله‌های ارسالی:

1. مقاله، باید در یک نسخه در برگه‌های A4 به صورت یک رو، همراه با لوح فشرده (CD) در برنامة 2007 Word  تنظیم و چاپ شده باشد.

- در صفحة اصلی مقاله، برای درج مشخّصات، بدین گونه عمل شود:

- عنوان کامل مقاله (در وسط صفحه)

- نام نویسنده یا نویسندگان. (در سمت چپ صفحه، در دو نیمه سطر)

- رتبة علمی و نام دانشگاه یا مؤسّسه محلّ اشتغال.

- نشانی کامل نویسنده، شامل: نشانی کامل پستی، شمارة تلفن، دورنگار، پست الکترونیکی.

6. محدودة نقل قول‌ها و ذکر نوشته‌های دیگران باید در درون گیومه قرار داده و پس از آن آدرس درون متنی در پرانتز درج شود. ضمناً (ی) در کلمات ترکیبی (اضافی و وصفی) به همین صورت یا به صورت (ء) بر روی مضاف یا موصوف گذاشته شود.

7. ارجاعات در متن مقاله، در درون پرانتز و بدین گونه تنظیم گردد: (نام خانوادگی مؤلّف، سال انتشار: )، برای مثال: (اسلامی ندوشن، 1387 : 14)

8. در مقاله به پیشینة پژوهش اشاره شود.

9. کتاب نامه (فهرست منابع و مآخذ)، در پایان مقاله، به ترتیب حروف الفبایی و بدین گونه تنظیم گردد:

الف ـ کتاب: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، نام کتاب. شمارة ج. نام مترجم یا سایر افراد همکار. محل نشر. نام ناشر، چ ...

ب ـ مقاله: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، عنوان مقاله. نام مترجم یا سایر افراد دخیل. نام نشریه. دوره یا سال. شمارة نشریه. شمارة ص( : )

ج ـ مجموعه­ها: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، عنوان مقاله. نام گرد آورنده یا ویراستار. نام مجموعة مقالات. محل نشر. نام ناشر. شمارة ص( : )

د ـ پایگاه اینترنتی: نام خانوادگی، نام. تاریخ دریافت از پایگاه اینترنتی. عنوان مطلب. نام پایگاه و نشانی پایگاه اینترنتی به خط ایتالیک.

هـ ـ لوح فشرده: نام خانوادگی، نام. سال انتشار. عنوان مطلب. نام لوح فشرده. محل نشر. نام ناشر.

10 . معادل مفاهیم و نام­های خارجی در پایان مقاله با عنوان پی­نوشت، ذکر شود.

11. نمودارها، جدول­ها و تصویرها در صفحات جداگانه ارائه و عنوان­های مربوطه، به صورت گویا و روشن در بالای آنها نوشته شود.