اهداف و چشم انداز

ایجاد محیطی علمی و معتبر برای انتقال تحقیقات علمی و پژوهشی