اهداف و چشم انداز

1)ترویج و پیشبرد  زبان و ادبیات فارسی با توجه به تحولات ادبی در ایران و جهان در چارچوب عنوانی که برای فصل نامه تعیین گردیده است..

2)ایجاد گشایش در کار استادان و دانش آموختگان زبان و ادبیات فارسی و فرهنگدوستان.

3)ایجاد گشایش در کار استادان زبان و ادبیات فارسی جهت ارائه ی مقاله و نایل آمدن به مراتب و ترفیعات بالای دانشگاهی.

4)به وجود آوردن امکان و رفاه برای دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی زبان و ادبیات فارسی تا بتوانند مقالات خود را بدون دغدغه ی خاطر و توسل جستن به مجلات بیگانه ارائه نمایند.

این فصل نامه هر سه ماه یک بار به صورت الکترونیک در سایت به نشانی dehkhoda.kiau.ac.i انتشار خواهد یافت.