دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 1-172 
1. بررسی مصادیق زبان تمثیل در غزلیات حافظ

صفحه 8-31

منیــژه فلاحی؛ ملک محمد فرخ زاد؛ سید علی محمد جلیلیان


4. بررسی وجوه تمثیلی مرغان در منطق الطیر

صفحه 70-96

فاضل عباس زاده؛ مهرداد آقائی؛ شهربانو عظیم زاده


6. سرچشمه‌های عرفانی در مثنوی مولوی «با رویکرد تمثیلی»

صفحه 122-143

مراد منصوری؛ منیــژه فلاحی؛ ملک محمد فرخ زاد