دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، پاییز 1397 
1. واکاوی تمثیل در غزل معاصر ایران با تکیه بر فاضل نظری

صفحه 8-22

اسماعیل عبدی مکوند؛ شقایق ماهی زاده؛ زهرا محسنی موسوی


4. حضور حیوانات در شاهنامه با رویکردی به نقش تمثیلی و نمادین

صفحه 67-89

بتول فخر اسلام؛ رقیه مهماندوست کتلر؛ محبوبه ضیاخدادادیان؛ پروین دخت مشهور


5. تمثیل در سلامان و ابسال جامی

صفحه 90-110

فاطمه حیدری؛ زینب نوری سرخنی


6. بررسی مؤلفه‌های تمثیلی رمان عاشقانه‌های یونس در شکم ماهی از جمشید خانیان

صفحه 111-127

سیّد احمد حسینی کازرونی؛ سمیه آورند؛ سید جعفر حمیدی؛ محمدرضا شهبازی