دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 1-164 
2. رابطه شعر تمثیلی فارسی با دینداری و سبک زندگی

صفحه 27-58

سکینه آذری؛ علیرضا سلیمانی؛ معصومه آذری


5. بررسی تمثیلی زیبایی درون و برون از دیدگاه مولوی و حافظ

صفحه 106-125

کاظم دهقانیان فرد؛ سیّد احمد حسینی کازرونی؛ سیدجعفر حمیدی؛ مریم پرهیزگاری