دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 8-150 
5. هویت بومی و منطقه‌ای اشعار منوچهر آتشی در محمل تمثیل

صفحه 86-112

مرضیه غزنوی؛ عباسعلی وفایی؛ ملک ‌محمد فرخزاد