دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، تابستان 1400، صفحه 1-138 
6. تمثیل های حیوانات (فابل) در شعر ناصر کشاورز

صفحه 120-135

سارا وثوقیان منش؛ جلیل نظری؛ محمدهادی خالق زاده