دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، پاییز 1399، صفحه 1-146 
1. جایگاه تمثیل در رباب نامۀ سلطان ولد

صفحه 8-37

علی محمد مؤذنی؛ تمیمی تواندشتی تمیمی تواندشتی؛ شیوا بیرجندی


6. تطور بیان تمثیل در رستم و اسفندیار حکیم فردوسی

صفحه 104-142

محمد رضا کیوانفر؛ پروانه عادل‌زاده؛ کامران پاشایی