دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 1-136 
2. گذری بر تمثیل در آفرین نامه

صفحه 28-47

جواد رحیمی آتانی؛ فاطمه حیدری


3. بررسی و تحلیل تمثیل با رویکرد کارکردهای آیینی و دینی در اسرارنامه عطار نیشابوری

صفحه 48-64

تورج دشمن زیاری؛ سیدمحمود سیدصادقی؛ سیّد احمد حسینی کازرونی


6. بررسی زمینه های کاربست تمثیل در مجموعۀ «دستور زبان عشق» از قیصر امین‌پور

صفحه 115-131

محمد قاسمی فرد؛ اکبر شعبانی؛ مهدی نوروز؛ بتول فخر اسلام