دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 1-116 
6. کارآیی تمثیل در حوزۀ توحید

صفحه 101-112

مژگان زمانی؛ رافضه کیوان پور