دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 1-132 
1. بررسی ساختار و انواع تمثیل در منظومۀ «شیرین و خسرو» امیر خسرو دهلوی

صفحه 8-33

بهرام حیدری فر؛ سیّد احمد حسینی کازرونی؛ سید جعفر حمیدی