دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 1-132 
3. تمثیل ماهیان در جستجوی آب

صفحه 69-93

مژگان زمانی؛ احمدرضا یلمه ها؛ ابراهیم ایرج پور


4. گونه های طنز تمثیلی در حدیقه سنایی

صفحه 81-104

معصومه موسی زاده؛ مریم محمدزاده؛ رامین صادقی نژاد


6. بررسی کاربرد تمثیل در اخلاق ناصری با تطبیق بر مضامین قرآنی

صفحه 118-140

محمدحسین سلیمانی الموتی؛ احمد ذاکری؛ علی محمد مؤذنی؛ مهدی محقق