دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 1-126 
2. تمثیل در شعر میرزا حبیب خراسانی

صفحه 29-42

سعیده ساکی انتظامی؛ محمد یوسف وند؛ سیّد احمد حسینی کازرونی


3. کاربرد مکر و مکراندیشی در حکایت‌های تمثیلی جانوران در مرزبان نامه

صفحه 43-63

حسین عباس نژاد؛ پروانه عادلزاده؛ کامران پاشایی فرخی


5. بررسی و نقد تمثیل‌های حماسی و اسطوره‌ای در شعر محمد بیابانی

صفحه 84-102

سیده فاطمه مهدوی مرتضوی؛ سیّد احمد حسینی کازرونی؛ عبداله رضایی