دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 8-136 
1. تحلیل تمثیل‌های نمادین اسب در شاهنامة فردوسی

صفحه 8-27

حسن تاجیک محمدیه؛ عطا محمد رادمنش؛ مهرداد چترایی


6. کاربرد نماد و تمثیل در شعر عطار نیشابوری

صفحه 117-135

جعفر هواسی؛ سیّد احمد حسینی کازرونی؛ فرزانه یوسف قنبری