دوره و شماره: دوره 8، شماره 28 - شماره پیاپی 28، تابستان 1395، صفحه 1-132 
2. گوشورون (بررسی سیمای تمثیلی و اساطیری گاو در شاهنامه ی فردوسی)

صفحه 31-44

سید احمد حسینی کازرونی؛ نعیمه متوسلی؛ مرضیه ندافی


5. راز و رمز تمثیل در اشعار نادرپور

صفحه 75-82

رسول علی پناهیان؛ علی سرور یعقوبی