دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 1-198 
5. سبک و سیاق شعر مشروطه

صفحه 115-136

سید احمد حسینی کازرونی