دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 1-195 
5. نقد اصالت زن در شعر پروین اعتصامی

صفحه 111-124

قاسم صحرائی؛ محمد خسروی شکیب


8. فتوت: تصوف مدنی

صفحه 157-179

علی محمد موذنی؛ فاطمه مهری