دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 1-201 
1. «شکواییه در شعر خاقانی»

صفحه 17-40

علی اصغر بابا صفری؛ مرضیه فراحی قصرابونصر


3. مراعات نظیر، زیور آرایه‌ها

صفحه 41-66

سید مجتبی حسینی؛ غلامرضا فتحی


6. کیمیای شمس (نوسان روایت در باره شمس در داستان کیمیا خاتون)

صفحه 115-139

غلامحسین شریفی؛ علی محمدی آسیابادی؛ فاطمه میرمرعشی