دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 1-265 
4. بررسی موضوعی امثال و حکم دهخدا

صفحه 85-108

عاطفه ترابی؛ محمد جواد شریعت