دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، زمستان 1390، صفحه 1-270 
10. لیـلای وطن درآغوش شعر مشـروطیت

صفحه 227-255

ناصر الدین شاه حسینی؛ مسعود سرحدی