دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 1-207 
2. کهن ریشه‌های ادب غنایی

صفحه 31-44

مونا احمدی؛ احمد خاتمی