دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 1-170 
5. بن مایه‌های تعلیمی دین از دید جلال آل احمد

صفحه 81-100

سید احمد حسینی کازرونی؛ رضا کمالی بانیانی