دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 1-215 
6. نقش عناصر تعلیمی در تحول ساختاری و محتوایی قالب شعر انقلاب

صفحه 111-130

سید احمد حسینی کازرونی؛ محمد رضا کمالی نیانی


7. دنیا و تصاویر تعلیمی آن از نگاه عطار

صفحه 131-150

عطا محمد رادمنش؛ الهام معینیان