دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 11-198 
1. تأملی تعلیمی- روان شناختی بر داستان پادشاه و کنیزک مثنوی در بستر قواعد ساختارگرایی

صفحه 11-34

ابوالفضل غنی زاده؛ مجید سرمدی؛ فاطمه کوپا؛ علی محمدزاده


3. تأثیر عناصر تعلیمی در دگردیسی قالب قصیده در شعر انقلاب

صفحه 55-70

سید احمد حسینی کازرونی؛ محمد رضا کمالی بانیانی


4. سیری در احوال وآثار میرزا شوقی

صفحه 71-84

سید قادر لاهوتی؛ سیّد احمد حسینی کازرونی


5. مضامین انتقادی و تعلیمی طنز در اشعار حافظ و سرآمدان سبک هندی

صفحه 85-104

طاهره مهاجر شیخی؛ سیّد محّمد علوی مقّدم


6. گشودن راز و رمز در لغت موران

صفحه 105-126

عبدالرضا جمال زاده


7. بررسی چند اصل تعلیمی- تربیتی از دیدگاه مولانا

صفحه 127-142

علی رضا یوسفی؛ فروغ منصوری


9. کلید واژه‌ی «شب» در اشعار نیما

صفحه 161-178

محمدکاظم حق‌شناس