دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 13-256 
4. تحلیل کارکرد رنگ در شعر حافظ

صفحه 71-90

کاظم نظری‌بقا؛ علی دهقان


6. خرابات از حقیقت تا مجاز

صفحه 115-134

علی دهقان؛ مسلم رجبی؛ جواد صدیقی لیقوان


12. نقش عناصر تعلیمی در دگرگشت زبان شعر انقلاب

صفحه 217-238

سید احمد حسینی کازرونی؛ محمد رضا کمالی بانیانی