تأملی در داستان و شخصیت‌های نمادین و تمثیلی شاهنامه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دبیر آموزش و پرورش استان ایلام

چکیده

شاهنامه تنها شناسنامه‌ی زبان فارسی نیست بلکه در واقع آیینه‌ی آیین و اندیشه و پسند و آرمان ایران و ایرانی است، نام‌های نامور که بیش از یک هزاره تماشاگه راز فرهنگ ماست. شاهنامه خردنامه است و خدای نامه. زشتی و درشتی و پلشتی را در قالب داستان‌ها و در هیئت و شخصیت‌های ضحاک‌ها و افراسیاب‌ها و دیوان تخطئه می‌کند و خوبی و خرد و روشنی و درستی را تمثیل وار در سیمای فریدون‌ها و رستم‌ها و مردان و زنان بزرگ فرا چشم و دل می‌گذارد. نویسنده در این مقاله کوشیده است تا حدی نمادها و سمبل‌ها و تمثیل‌هایی از این کتاب سترگ را جلوی چشم خواننده مجسم کند. برای تحقق این اهداف در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


1- فردوسی، ابوالقاسم، 1363، شاهنامه، ژول مول، چ سوم، تهران: امیرکبیر

2- ------، -------، 1378، شاهنامه، بر اساس چ مسکو، ویراستار کاظم عابدینی مطلق، تهران: نشر فراروی

3- ------، -------، 1382، رستم و سهراب، ویراستار: هوشنگ رهنما، تهران: انتشارات هرمس

4- ------، -------، 1385، شاهنامه، تصحیح سعید حمیدیان، ج 6، چ هشتم، تهران: نشر قطره

5- ------، -------، 1370، شاهنامه، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران: انتشارات علمی

6- ------، -------، 1369، شاهنامه، منصور رستگار فسایی، شیراز: انتشارات نوید

7- ------، -------، 1386، شاهنامه، تصحیح جلال خالقی مطلق، تهران: مرکز دائرالمعارف

8- فلاح، غلامعلی 1389، رستم و سهراب، تهران: انتشارات بین المللی گاج

9- کزازی، میرجلال الدین، 1370، مازهای راز تهران: نشر مرکز،

10- محجوب، محمد جعفر، 1370، آفرین فردوسی، تهران: انتشارات مروارید،