ساختار تمثیل در همة آن قایق‌های کاغذی از احمدرضا احمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زبان و ادبیات فارسی، کارشناس آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس و مدرس دانشگاه فرهنگیان شیراز

2 کارشناس فرهتگی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان فارس و مدرس دانشگاه علمی و کاربردی شیراز

3 کارشناس ارشد کتابداری، مربی ادبی آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس و مدرس دانشگاه فنی حرفه ای الزهرا شیراز

چکیده

هر خالق ادبی در آفرینش اثر خود از شگردهای زبانی و ادبی بهره می برد که موجب زیبایی و بلاغت آن اثر می شود. به کارگیری شگردهای زبانی و ادبی نه تنها در برجسته تر کردن زبان اثر از جایگاه ویژه ای برخوردار است بلکه این مهم تبدیل به سبک نویسنده یا شاعر نیز می‌شود که با تحلیل و بررسی آن، می‌توان به زیر ساخت‌های زبانی اثر دست یافت. احمدرضا احمدی به عنوان یک شاعر نوگرا در مجموعه آثار خود، از ترکیب رنگ‌ها و واژه‌ها، تمثیل‌هایی را برای کودکان و نوجوانان خلق کرده که نه تنها آن‌ها را به لذت خوانش سوق می‌دهد بلکه توجه مخاطب را به سمت زیر ساخت متن جلب می‌کند. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی-محتوا انجام شده، سعی برآن بوده تا ابتدا شیوه‌های تمثیل‌پردازی در کتاب « همة آن قایق های کاغذی» مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و سپس به تفسیر تمثیل‌های خلق شده در آن کتاب پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که این کتاب سرشار از تمثیل‌های متنوع است که در کلمات، جملات و حتی کل متن متبلور شده و ضمن گره‌گشایی از آن ها، لذت خوانش را دوچندان می‌کند؛ همچنین تمثیل های احمدرضا احمدی، که ابتدا در کلمات از بسامد بیشتری برخوردار است و سپس در جمله و کل متن، رابطه معنا داری با روساخت داستان دارد؛ از طرفی سمبل‌هایی مثل رنگ ها، زمان و عناصر طبیعت نقش مهمی در ساخت تمثیل اصلی    داشته اند.

کلیدواژه‌ها


 1. احمدی، احمدرضا (1384) ،  همة آن قایق های کاغذی، تهران: کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان.
 2. اسماعیل پور، ابوالقاسم، (1387)، اسطوره بیان نمادین،ج اول، تهران:انتشارات سروش.
 3. پورنامداریان، تقی، ( ١٣٨٣ )، رمز و داستان های رمزی در ادب فارسی، تهران : علمی و فرهنگی.
 4. داد، سیما، (1382)، فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: مروارید.
 5. سجودی، فروزان، (1387)، نشانه‌شناسی کاربردی، تهران: علم.
 6. شمیسا، سیروس، (1387)، بیان، تهران: میترا.
 7. __________ (1382) نگاهی به سهراب سپهری،ج هشتم،تهران:انتشارات صدای معاصر.
 8. فتوحی رودمعجنی، محمود، (1386)، بلاغت تصویر، چ1، تهران: سخن.
 9. __________ (1390)، سبک‌شناسی، نظریه‌ها، رویکردها و روش‌ها، تهران: سخن.
 10. قاسمی،ریحانه،(1389)، رنگ فرمانروای فرهنگ، چ اول، قم: دارالعلم.
 11. کاشفی سبزواری، میرزا حسن، ( 1369 )، بدایع الافکار فی صنایع الاشعار،تصحیح میرجلال الدین کزازی، تهران: مرکز.
 12. ویلز،پاولین،(1379)، رنگ درمانی، مترجم مرجان فرجی، ج اول، تهران: انتشارات درسا.