ساختار تمثیل در همة آن قایق‌های کاغذی از احمدرضا احمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زبان و ادبیات فارسی، کارشناس آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس و مدرس دانشگاه فرهنگیان شیراز

2 کارشناس فرهتگی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان فارس و مدرس دانشگاه علمی و کاربردی شیراز

3 کارشناس ارشد کتابداری، مربی ادبی آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس و مدرس دانشگاه فنی حرفه ای الزهرا شیراز

چکیده

هر خالق ادبی در آفرینش اثر خود از شگردهای زبانی و ادبی بهره می برد که موجب زیبایی و بلاغت آن اثر می شود. به کارگیری شگردهای زبانی و ادبی نه تنها در برجسته تر کردن زبان اثر از جایگاه ویژه ای برخوردار است بلکه این مهم تبدیل به سبک نویسنده یا شاعر نیز می‌شود که با تحلیل و بررسی آن، می‌توان به زیر ساخت‌های زبانی اثر دست یافت. احمدرضا احمدی به عنوان یک شاعر نوگرا در مجموعه آثار خود، از ترکیب رنگ‌ها و واژه‌ها، تمثیل‌هایی را برای کودکان و نوجوانان خلق کرده که نه تنها آن‌ها را به لذت خوانش سوق می‌دهد بلکه توجه مخاطب را به سمت زیر ساخت متن جلب می‌کند. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی-محتوا انجام شده، سعی برآن بوده تا ابتدا شیوه‌های تمثیل‌پردازی در کتاب « همة آن قایق های کاغذی» مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و سپس به تفسیر تمثیل‌های خلق شده در آن کتاب پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که این کتاب سرشار از تمثیل‌های متنوع است که در کلمات، جملات و حتی کل متن متبلور شده و ضمن گره‌گشایی از آن ها، لذت خوانش را دوچندان می‌کند؛ همچنین تمثیل های احمدرضا احمدی، که ابتدا در کلمات از بسامد بیشتری برخوردار است و سپس در جمله و کل متن، رابطه معنا داری با روساخت داستان دارد؛ از طرفی سمبل‌هایی مثل رنگ ها، زمان و عناصر طبیعت نقش مهمی در ساخت تمثیل اصلی    داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The structure of allegory in Ahmad Reza Ahmadi's all those paper boats

نویسندگان [English]

 • somayeh avarand 1
 • azam ezadi 2
 • raziyeh ahmadi 3
1 PhD in Persian Language and Literature, Literary Creations Expert of Fars Children and Adolescents' Intellectual Development Center and Lecturer, Farhangian University of Shiraz
2 master cultural of Fars Children and Adolescents' Intellectual Development Center and Lecturer of Shiraz University of Science and Technology
3 Master of Librarianship, Literary Instructor of Literary Creations, Fars Children and Adolescents Intellectual Development Center and Lecturer of Al-Zahra Shiraz Vocational Technical University
چکیده [English]

Every literary author uses literary and lingual techniques in the creation of her/ his work that leads to its beauty and rhetoric. Using literary and lingual techniques not only has a significant role in underlining the language of the work, but also, transforms it in to the authors' or poet's style which can be discovered through the analysis. Ahmad Reza Ahmadi, a modernist poet, in a collection of his works, has created allegories for children and adolescents with a double functions: on the one hand, they provoke the readers to read for pleasure; on the other hand, draw the readers' attention to the deep structure of the text. In this investigation which uses descriptive interpretive-content first of all, the techniques of allegorizing are considered in all those paper boats and then the created allegories in the mentioned book are interpreted. It is concluded that this book is replete with various allegories manifested in the words, sentences, and even the whole text that multiply the pleasure of reading. It also demonstrates that Ahmad Reza Ahmadi's allegories, the frequencies of which are orderly observed in the words, sentences and the whole text, are meaningfully related to the surface structure, also adding that, the minor symbols like the color, the time and the nature's constituents have greatly contributed to the creation of the major allegory.

کلیدواژه‌ها [English]

 • allegorizing
 • children's and young adult literature
 • all those paper boats
 • Ahmad Reza Ahmadi
 1. احمدی، احمدرضا (1384) ،  همة آن قایق های کاغذی، تهران: کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان.
 2. اسماعیل پور، ابوالقاسم، (1387)، اسطوره بیان نمادین،ج اول، تهران:انتشارات سروش.
 3. پورنامداریان، تقی، ( ١٣٨٣ )، رمز و داستان های رمزی در ادب فارسی، تهران : علمی و فرهنگی.
 4. داد، سیما، (1382)، فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: مروارید.
 5. سجودی، فروزان، (1387)، نشانه‌شناسی کاربردی، تهران: علم.
 6. شمیسا، سیروس، (1387)، بیان، تهران: میترا.
 7. __________ (1382) نگاهی به سهراب سپهری،ج هشتم،تهران:انتشارات صدای معاصر.
 8. فتوحی رودمعجنی، محمود، (1386)، بلاغت تصویر، چ1، تهران: سخن.
 9. __________ (1390)، سبک‌شناسی، نظریه‌ها، رویکردها و روش‌ها، تهران: سخن.
 10. قاسمی،ریحانه،(1389)، رنگ فرمانروای فرهنگ، چ اول، قم: دارالعلم.
 11. کاشفی سبزواری، میرزا حسن، ( 1369 )، بدایع الافکار فی صنایع الاشعار،تصحیح میرجلال الدین کزازی، تهران: مرکز.
 12. ویلز،پاولین،(1379)، رنگ درمانی، مترجم مرجان فرجی، ج اول، تهران: انتشارات درسا.