واکاوی تمثیل در غزل معاصر ایران با تکیه بر فاضل نظری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه فرهنگیان. اهواز

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

تمثیل، علاوه بر شیوۀ بیان یکی از روش­های تحلیل اثر ادبی است. فاضل نظری با به کارگیری تمثیل تلاش نموده است که غزلیات را از شعبده­بازی­ها که باعث دوری شعر از حقیقت شده، دور نگه دارد. در تمثیل­های فاضل نظری روح دیانت و ایمان به صورتی لطیف جلوه­گر است چنان­چه این شاعر ارزش­ها و مفاهیم بنیادینی را که از رهگذر انقلاب در عرصۀ فرهنگ و زندگی اجتماعی تبلور یافته است، در قالب و با زبان و بیانی متناسب با ذوق و قریحۀ شعر و ادب امروزی بیان داشته است. شیوۀ این مقاله بر اساس تحلیل محتوا و توصیف منطقی و عقلی با استفاده از متون مستند در زمینۀ نقد ادبی و به صورت کتاب­خانه­ای انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. اسداللهی، خدابخش و افسانه فرج زاده. ( ۱۳۹۶).  «بررسی فراهنجاری معنایی در اشعار فاضل نظری با تاکید بر استعاره». اولین کنگره علمی بین المللی فرهنگ،زبان و ادبیات. شیراز: موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی.
 2. حافظ، شمس­الدّین محمّد. (1370). دیوان. بر اساس نسخۀ قزوینی – غنی. تصحیح منصور موحدزاده. تهران: انتشارات پژوهش.
 3. خاقانی، افضل­الدّین بدیل. (1388). دیوان. به کوشش سیّد ضیاءالدّین سجادی. تهران: انتشارات زوّار. چ نهم.
 4. خطیبی، احمد. (1396). درآمدی بر تمثیل در ادبیات فارسی. تهران: انتشارات زوّار.
 5. صائب تبریزی، محمدعلی. (1391). دیوان. به تصحیح محمد قهرمان. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 6. منوچهری، ابوالنجم احمد. (1338). دیوان. به کوشش محمّد دبیرسیاقی. تهران: انتشارات زوّار. چ دوم.
 7. نظری، فاضل. (1390). «خبرگزاری مهر». به مناسبت چ بیستم سه دفتر. مورخ 23 آذرماه. ساعت: 10:49.
 8. -------- . (1393). ضد. قطع رقعی. تهران: سورۀ مهر. چ سی و هشتم.
 9. -------- . (1395). کتاب. قطع رقعی. تهران: سورۀ مهر. چ بیست و ششم.
 10. -------- . (1392). آن­ها. قطع رقعی. تهران: سورۀ مهر. چ چهل و سوم.
 11. -------- . (1393). اقلیّت. قطع رقعی. تهران: سورۀ مهر. چ چهل و ششم.
 12. -------- . (1393). گریه­های امپراتور. قطع رقعی. تهران: سورۀ مهر. چ چهل و سوم.