رابطه شعر تمثیلی فارسی با دینداری و سبک زندگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه ایوان کی، ایران

3 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

دینبه عنوانیکیازسرمایه‌هایاصلیجامعهباعثمی‌شودکهافرادتحت تأثیرآنبتواننددیدگاه‌ها،رفتارهاو درنهایتسبکزندگیخودراازدیگرانمتمایزکنند. سبکزندگی،بیانگرانواعالگوهایمصرف،جوانمردی و تحمل پذیری،شیوةتعاملاتوحتیتحولاتفرهنگیپنهاندریک جامعهاست. براساسنظریه‌هایبسیاریازجامعهشناسانازجمله (وبر)،(زیمل)،(گیدنز)،(بوردیو)و... امروزهتنهاعاملاقتصادی،مثلآنچهمارکسمی‌گفت،نمی­تواندتعیینکنندةشیوةزندگیافراد باشد.دراینمقالهابتدا با بررسی اشعار آیینی و دینی با هدف استخراج الگوهای سبک زندگی اسلامی در ابعاد اعتقادی و اخلاقی، مبتنی بر بررسی شعرتمثیلی شاعران پارسی و نگرش آنها نسبت به این پدیده،دینبهعنوانیکعاملمؤثربرسبکهایزندگیدانشجویاندر نظر گرفته شده است و ضمن ارائه نمونه‌های شعر دینی و تمثیلهای شعرا، تا ثیر دین در سبک زندگی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته است.پژوهش حاضر با روش تحقیق کتابخانه‌ای به بررسی تعامل دو سویه بین «سبک زندگی و اشعار فارسی» پرداخته است. سپس با روش مطالعات توصیفی- همبستگی، داده‌های جمع آوری شده تحلیل آماری بصورت توصیفی گزارش می‌گرددکه نشان می‌دهد میان این دو عنصر رابطه و پیوند گسست ناپذیری وجود دارد. نیزسبکزندگیدانشجویانیکههمدرمعرضمدرنیتهوهمدرجامعهدینیرشد یافته‌اندموردتوجهبودهاست. یافته‌هایتحقیقنشانمی‌دهدکههر چهمیزاندینداریپایین‌تراست،سبک زندگی،مدرن‌تروهرچهافراددیندارترهستند،سبکزندگی،سنتیوغیرمدرن‌تر می‌شود. همچنین،درمیانپنجمؤلفةاصلیسبکزندگیموردبررسیدراینپژوهش،مدیریتبدنوتوجهبهپدیدةمدو مارکدرمیان دانشجویانبیشازسایرمؤلفه‌هایسبکزندگیتحتتأثیرمدرنیته قراردارد.

کلیدواژه‌ها


1-      ارمکی, آزاد, و شالچی. (1384). دو جهان ایرانی: مسجد و کافی شاب.” فصلنامه انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات 4: 15.

2-      استوری, ج.(1386). مطالعات فرهنگی در باره فرهنگ عامه. با ترجمه حسین پایند. تهران: نشر آگاه.

3-      آرگایل, مایکل. (1382). روانشناسی شادی. با ترجمه انارکی گوهری, همکاران. اصفهان: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

4-      برگر, پ, و ف.ک هانسن. (1377). تجدد و ناخرسندیهای آن. تدوین توسط محمدرضا پورجعفری. مجله ارغنون 13: 10.

5-      بوردیو، پ.(1381). نظریه کنش، دلایل عملی و انتخاب عقلانی. با ترجمه مرتضی مردیها. تهران: انتشارات نقش و نگار.

6-      پروین, اعتصامی، (۱۳۷۴). دیوان پروین اعتصامی. تهران: انتشارات نمونه.

7-      ترنر, و هادی نیلی. (1387) مصاحبه دین و مدرنیته.” نشریه جامعه شناسی ایران: 7.

8-      توسلی, غ. (1383) تحلیلی از اندیشة بوردیو، فصل نامه علوم اجتماعی (فصل نامه علوم اجتماعی) 23: 12.

9-      جلیلی, ه. (1385). تأملاتی دربارة سکولار شدن. تهران: نشر طرح نو.

10-   جهانبگلو. (1379). ایران و مدرنیته. تهران: نشر گفتار.

11-   چنی, د.(1382). سبک زندگی. با ترجمه چاوشیان حسن. تهران.

12-   حافظ, شیرازی. (1369) دیوان حافظ شیرازی به تصحصح محمد قزوینی و قاسم غنی. تهران: زوار.

13-   حقیقی, ش.(1383). گذر از مدرنیته. تهران: نشر آگاه.

14-   دالایی، لاما و کاتلر،. (1382). هنر شادمانگی. با ترجمه رفیعی. تهران: کتابسرای تندیس.

15-   داوس, د.ا.(1376). پیمایش در تحقیقات اجتماعی. با ترجمه نایبی همشنگ. تهران: نشر نی.

16-   دهباشی, بهبهانی، سیمین، گرد آوری. (۱۳۷۰). پروین اعتصامی در یاد نامه پروین. تهران: دنیای مادر.

17-   ریترز, ج(1380). نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر. با ترجمه محسن ثلاثی. تهران: علمی,.

18-   زمانی, کریم. (1387). شرح جامع مثنوی و معنوی. تهران: اطلاعات.

19-   زیمل, ج و یوسف اباذری. (1372). کلان شهر و حیات ذهنی. عوم اجتماعی: 8.

20-   ساروخانی, ب. (1378). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

21-   سراج زاده, توکلی مهناز حسین. (1380). تعریف عملیاتی دینداری در پژوهشهای اجتماعی.” ماهنامه پژوهش: 155-178.

22-   سرای، ح. (1372). مقدمه ایی بر نمونه گیری. تهران: سمت.

23-   سعدی شیرازی، شیخ مصلح الدین. (۱۳۷۶). در آرزوی خوبی و زیبایی گزیده‌ی قصاید بوستان سعدی. تهران: انتشارات سخن.

24-   سعدی شیرازی، شیخ مصلح الدین. (۱۳۶۸). گلستان به اهتمام حسین استادولی. تهران: انتشارات قدیایی.

25-   شویره, ک.(1377). دین، اینجا، اکنون. با ترجمه محمدی، مجید. تهران: قطره.

26-   غلامرضا, محسنی، مرتضی و پیروز، (۱۳۸۸). تحلیل شعر پروین اعتصامی بر اساس نظریه‌ی زیبایی شناسی انتقادی. تهران.

27-   فاضلی, م.(1382). مصرف و سبک زندگی. تهران: صبح صادق.

28-   کلینی، ثقة الاسلام. (1388). اصول کافی، ج 2. انتشارات اسلامیه.

29-   مجدی, علی اکبر, حسین بهروان, محمود هوشمند, و رامپور صدر نبوی. (1390). سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن بـا سـرمایه فرهنگـی و اقتصـادى والـدین.” مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد 3: 161-131.

30-   مطهری, مرتضی. (1379). هدف زندگی. تهران: حزب جمهوری اسلامی.

31-   مظاهری, حسین. (1369). عوامل کنترل غرایز در زندگی انسان. تهران.

32-   موسوی زنجان‎رودی،, مجتبی. (1371). ازدواج موقت و اثر آن در اصلاح جامعه. تهران: حافظ نوین.

33-   مهدوی کنی, مهدوی. (1387). دین و سبک زندگی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.

34-   ناصر, موفقیان. (1385). تجدد و تشخص. تهران: نشر نی.

35-   نجفی قوچانی, محمدحسن. (1387). سیاحت شرق. تهران: شرکت به نشر.

36-   وبر، م. (1384). دین قدرت و جامعه. با ترجمه تدین، احمد. تهران: نشر هرمس.

37-   وبلن، ت. (1386). نظریه طبقه تن آسا. با ترجمه ارشاد، فرهنگ. تهران: نشر نی.

38-   وردی‌ها, م. (1380). کنکاش در آرای بوردیو.” نشریه کتاب هفته: 47.

39-   ویلیامز، ژ.ب. (1386). جامعه شناسی ادیان. با ترجمه گواهی، عبدلکریم. تهران: نشر علم.

40-   هندری, ل.(1381). اوقات فراغت و سبکهای زندگی جوانان،. با ترجمه فرامرز ککولی, مرتضی ملانظر. تهران: نسل سوم.

41-  Allard, C. “ Theory and 27 Research in Education,.” Capitalizing on Bourdieu, 63-79:2005.

42-  Dillon, M. “Pierre Bourdieu, Religion, and Cultural Production,.” Cultural Studies411-429:2001.

43-  Riis, O. “ The Study of Religion in Modern Society.” Acta Sociologicavol 36-383-371:19930

44-  Stebbins, R. A. “ Lifestyle as a generic concept in ethnographic research,.” Kluwer Academic347-360. 1997.31.