سخن سردبیر

چکیده

به نام خداوند جان  و خرد
 
سخن سردبیر
 
 
پاسداری از حیثیت زبان و قومیت امری است ضروری و تسلیم شدن محض در برابر اندیشه و تفکرات غرب بدون تأمل کاری است عبث و ناشایست زیرا ایرانیان در درازنای تاریخ حیات خود هیچ گاه تحت تسخیر اندیشه‌های سلطه جویانة غربیان نشده و پیوسته از اصالت فرهنگی و نجابت معنویت انسان دوستانة خود دفاع کرده است.
در شعر و نثر معاصر گاهی نابسامانی‌هایی مشاهده می‌شود که حکایت از افراط و تفریط در هر دو جانب می‌نماید، «جدال کهنه و نو تازگی ندارد و مایة نگرانی نیست، همیشه اندیشه‌های تازه و بالنده با عادات و مقّررات گذشته کشمکش داشته است، و تعارض بسیاری از آثار ارجمند ادبی نیز محصول همین برخوردها بوده است و در این هنگامه، همواره گروهی نام جوی و کم استعداد را نیز می‌توان یافت، بدیهی است ادبیات فارسی دارای سنت‌های قویم و مغتنم ولی در غنای ادب گذشته زیستن کفایت نمی‌کند، هم آثار ارجمند سنتی عزیز و گران قدر تواند بود و هم آنچه بدیع ولی هنرمندانه عرضه شود و در هر دو لطف معنی بدرخشد.» (یوسفی، غلامحسین 2526، برگ­هایی در آغوش باد :505).
بدون تردید ادبیات معاصر فارسی مسیر خود را با گذر زمان و عبور از خیزاب­های روزگار طی خواهد کرد و میراث ارزشمند شاعران فارسی را زاینده و پوینده­تر خواهد کرد ادب فارسی از زمانی که پیوندش را از درباریان گست و به مردم روی آورد و به خواسته‌های نهفته و سرکوب شده آنان در طول سده‌های متوالی پرداخت به نحو مطلوبی تحسّر خود را از جراحت‌های وارده بر مردم آشکار ساخت و از خشونت طبقة ظالم بر مظلوم پرده برداشت، با ذهن و زبان و کلمات آنان سخن گفت، محتوای سخن خود را از عشق‌ها و شادی‌ها، مهجوریت­ها و فراق‌ها و تمنیات انسانی همنوعان لبریز و مالامال کرد، دیگر سخن از سلطانیات و بزم‌های شاهانه و وصف شبستان‌ها و مضحکه امیران از کشتار مردم بی گناه نبود، هر چه بود انسان بود و مردم گرایی، فضیلت‌ها و انسان دوستی‌ها.
باشد که در این زمستان، وجدان‌های پاک سلام‌ها را پاسخ دهند و عّزت دانایان و سخن سنجان روزگار را گرامی دارند.
 
 
 
 
با احترام
سیّد احمد حسینی کازرونی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد بوشهر
زمستان 1396