نقد و بررسی حکایت تمثیلی «جنون» از مقامات حمیدی (مطالعۀ موردی بر اساس قواعد ساختارگرایی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق ادربیلی، اردبیل، ایران

چکیده

مقامات حمیدی مجموعهای است از داستان­های کوتاه تمثیلی که در هر کدام از آنها، یک موضوع عرفانی به صورت تمثیلی مورد بحث قرار میگیرد. این مقاله حکایت جنون را با توجه به معماری داستان و هندسه ساختاری آن، مأموریت ذاتی اثر و کردار گفتاری- نوشتاری سراینده، به صورت کمّی تشریح می‌نماید و در پایان به این نتیجه می‌رسد که نویسنده در این کتاب تعلیمی با تبحر خاصی انسجام متن را با هنر و مهارت درآمیخته و پند و اندرزهای دینی- اخلاقی خود را به مخاطب ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها


الف: کتب

1-      ابوبکر عمربن محمودی بلخی قاضی حمیدالدین (1365) مقامات حمیدی، به تصحیح رضا انزابی نژاد، تهران: دانشگاه

2-      آلوت میریام (1368) رمان به روایت رمان نویسان، تهران: مرکز

3-      ایگلتون تری (1368) پیش درآمدی به نظریه‌ی ادبی، ترجمه عباس مخبر، تهران: بی نا

4-      احمدی بابک (1370) ساختار و تأویل متن، تهران: مرکز

5-      --------- (1372) جهان داستان، تهران: نارون

6-      اخوت احمد (1371) دستور زبان داستان، اصفهان: فردا

7-      اسکولز رابرت (1379) درآمدی برساختارگرایی در ادبیات، ترجمه فرزانه طاهری، تهران: آگه

8-      تودورف تروتان (1382) بوطیقای ساختارگرا، ترجمه محمدنبوی، تهران: آگه، چ دوم

9-      سلدن رامان (1372) راهنمای نظریه‌ی ادبی معاصر، ترجمه عباس مخبر، تهران: بی نا

10-   سلیمانی محسن (1369) تاملی دیگر درباب داستان، چاپ پنجم، تهران: حوزه هنری

11-   شایگان فر حمیدرضا (1384) نقد ادبی، تهران: دستان، چ دوم

12-   فورستر ادوارد مورگان (1384)، جنبه‌های رمان، ترجمه ابراهیم یوسفی، تهران: نگاه، چ پنجم

13-   لاک مارگارت (1387) تندآموزنوشتن داستان کوتاه، ترجمه محمدفلزی، تهران: قصه

14-   میرصادقی جمال (1380) عناصرداستان، تهران: سخن، چ چهارم

ب: مقالات

15-   ذوالفقاری حسن، نگاهی ساختاری به داستان موسی وشبان، فصلنامه پژوهش‌های ادبی، ش 17، پاییز 1386

16-   فروزنده مسعود، تحلیل ساختاری داستان ورقه و گلشاه عیوقی، مجله دانشکده ادبیات و علوم س 16، ش 60، بهار 1387