کارآفرینی در آثار تمثیلی نظامی گنجوی و نظامی عروضی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار زبان وادبیات فارسی، واحد نائین، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

انسان از آغاز آفرینش برای گذران زندگی مجبور به کار و کارآفرینی بوده و فرهنگ، مجموعه آداب و رسوم و باورهای حاکم بر جامعه است که از دیدگاه "شیوه زندگی" جدایی‌ناپذیر از کار و کارآفرینی است. در این مقاله با مطالعه برخی آثار بی‌نظیر و تمثیلی ادب فارسی، با بیان بیش از صدها تمثیل از شغل و حرفه و ارائه راهکارهای مفید و مثمر ثمری که در جهت بسط و گسترش این مشاغل در بطن جامعه ارائه شده، پی می‌بریم که کار و کارآفرینی و ایجاد خلاقیت در چند هزار سال پیش بین ایرانیان کهن از راه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگ و تمدن کشور محسوب می‌شده است.
 

کلیدواژه‌ها


 1. آریان پور، یحیی (1380). از صبا تا نیما. تهران: نشر اساطیر، چ دوم،
 2. بلند همتی (1387). مجله گنجینه بهار، شماره 70. ص 14.
 3. جلالی، محمد رضا (بی تا). قلمر مشترک علم النفس ابن سینا با روانشناسی جدید. مجموعه مقالات همایش بین المللی ابن سینا.
 4. حسومی، طاهره؛ و حمیدی نسب، علی (1390). ارتباط کارآفرینی و فرهنگ. فصلنامه کارآفن. شماره سیزدهم، ص49
 5. زمردی، حیمرا (1393). نگاهی به محتوای چهارمقاله نظامی عروضی و آراء دیگران در باب آن. فصلنامه تخصصی سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب). سال هفتم. شماره دوم. پیاپی 24. ص: 112-121.
 6. سجادی؛ سید محمود (1378). شعر امروز ضرورت تاریخی زمان. کیهان فرهنگی. شماره 159. ص 13-9.
 7. طباطبایی، سید صادق (1394). بازتاب مشاغل و پیشه ها در دیوان شمس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان.
 8. کرمی، محمد حسین (1393). بررسی و تحلیل معنایی، هنری و اجتماعی مشاغل و مناصب در شعر خاقانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز.
 9. کهتری، محسن (1388). چند مطلب در باره کارآفرینی، http://ptp5.blogfa.com/post-36.aspx
 10. مقیمی، سید محمد (1384). کارآفرینی در سازمان‌های دولتی. تهران: نشر فراندیش،
 11. نجم الدین رازی (1374). مرصاد العباد. تهران: نشر علمی و فرهنگی، چ ششم،
 12. نظامی عروضی سمرقندی (1372). چهار مقاله. تهران: نشر جامی،
 13. نظامی گنجوی (1385). اقبالنامه. تهران: نشر قطره، چ ششم،
 14. ________ (1370). خسرو و شیرین. تهران: نشر امیر کبیر، چ سوم،
 15. ________ (1381). شرفنامه. تهران: نشر قطره، چ چهارم،
 16. ________ (1373). لیلی و مجنون. تهران: نشر مهرداد،
 17. ________ (1372). مخزن الاسرار. تهران: نشر دانشگاه تهران،
 18. ________ (1380). هفت پیکر. تهران: نشر دانشگاه تهران، چ دوم،