راز و رمز تمثیل در اشعار نادرپور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک- ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک- ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تمثیل در اشعار نادر نادرپور شاعر حاضر فارسی است که بر گرفته از پایان نامه با عنوان بررسی ترفندهای بدیعی و بیانی در دیوان اشعار نادر نادرپور است که بخشی از این تحقیق به تمثیل اختصاص دارد، محقق سعی دارد با بر شمردن شاهد مثال­های متعدد در دیوان نادر پور به نتایجی دست یابد و اینکه نادرپور در اینجا از چه شیوه‌های تمثیلی بهره برده است؟ تمثیل در شعر او بر اساس نظریه‌های صاحب نظران در کدام یک از تمثیلات طبقه بندی شده قرار دارد؟ در این راستا به شیوه کتابخانه‌ای و از طریق فیش برداری اصطلاحات را جمع آوری و به طرز و شیوة توصیفی به نقد و تحلیل گفتمان‌ها پرداخته می­شود.

کلیدواژه‌ها


  1. حسینی کازرونی، احمد (1394)، تمثیل و ادبیات تمثیلی، فصل نامة تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی، ش 23 :13- بوشهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر.
  2. حسینی کازرونی، احمد (1394)، داستان طوطی و بازرگان، فصل نامة تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی: 13- بوشهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر.
  3. دهخدا، علی اکبر (1373)، لغت نامه، ج4، تهران، مؤسسه لغت نامه.
  4. رازی، شمس قیس (1374) المجعم فی معاثیر اشعار العم، تهران: بی نا
  5. شمیسا، سیروس (1370)، معانی و بیان، تهران: انتشارات فردوس.
  6. معیین، محّمد (1371): فرهنگ فارسی 6 جلدی، تهران: امیرکبیر
  7. مولوی، مولانا جلال الدین محّمد (1373)، مثنوی، تصیح نیکلسن، تهران: امیرکبیر