بررسی و مطالعة هم ریشه‌ای‌های غلط بین واژگان فارسی و انگلیسی

نویسنده

استادیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین ـ پیشوا

چکیده

این مقاله به بررسی و مطالعة واژگانی که به اصطلاح هم ریشه ای‌های غلط یا گاهی به نام دغل دوستان در بین زبان های اروپایی مرسوم است بین فارسی و انگلیسی می‌پردازد. از آن جایی که در زبان فارسی از دیدگاه زبان شناسی چنین پژوهشی تاکنون کم‌تر صورت گرفته است، سعی ما بر این خواهد بود که اجمالاً معنای این واژه (term) را که یکی از مفاهیم زبان شناسی (concept) می‌باشد تا حدّ لازم به مخاطبین خود که شنونده یا خواننده این مقاله هستند با در نظر گرفتن پژوهش هایی که در میان سایر زبان‌ها انجام شده، معرفی نمائیم. سپس به مشکلاتی که در هنگام ترجمه بین زبان‌های فارسی و انگلیسی پدید می‌آید، اشاره نمائیم.
هم ریشه‌ای‌های غلط، معمولاً به واژگانی بین دو زبان اطلاق می‌گردد که از نظر هویت ظاهری، کمابیش یا کاملاً یکسان و تا حدودی از نظر هویت معنایی یا کاملاً متفاوت باشند. این‌جاست که گاهی مترجم، این ویژگی‌ها را از یک‌دیگر تمیز نداده و در هنگام ترجمه زبان مبدأ به سوی زبان مقصد از معنا دور می‌شود، در حالی که معناشناسی، رکن اصلی درک زبان تلقی می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها


تاکنون منبعی که حاکی از مطالعة مفاهیم هم ریشه‌ای‌های غلط باشد، بین فارسی و انگلیسی وجود نیامده، از این رو لازم دیدیم از منابع خارجی که راهگشای ما در این امر بودند، نام ببریم.

شایان ذکر است که این منابع، مفاهیم مورد نظر را فقط در سطح لغت مورد مطالعه قرار داده‌اند و به عبارت نرسیده‌اند.

در بررسی خود در این مقاله، سعی نموده‌ایم که از مرز لغت فراتر رفته و عبارت را هم مورد توجه خود قرار دهیم.

اصالت مثال‌ها در این پژوهش و در واقع به روز بودن آنها بیانگر نوگرایی این مقاله می‌باشد.

 

 

Amid, H.(1984). Amid Farsi dictionary. Tehran: Amirkabir Publicatrions Company.

 

Beryl, T. A. & Alain, D. et al. ( 2007). Robert & Collins dictionnaire français – anglais   anglais – français. Paris: Dictionnaires Le Robert.

 

Crystal, D. (1997). The Cambridge encyclopedia of language. Cambridge university press.

 

Filippo, H. (2007). German false friends glossary. Archives: File: //G: Web Falsche Freunde htm.

 

Larson, M. L. (1984). Meaning–based translation. N.Y: University Press of America. PP183-184.

 

Lawless, L. K. (2007). False cognates. Archives: File: //G:WebFalse cognate – Wikipedia. htm.

 

Schnorr, V. & Nicol, U. et al.( 2007). Collins German dictionary. German English   English – German. New York: The Harper Collins.

 

Simon &Schuster (2007). Webster’s new world dictionary. New York: Simon&Schuster Publication Company.

 

                           . (2007). Faux amis – French false cognates. Archives: File: //G:Webblfauxam. htm.

 

                           . (2007). Faux amis – Liste alphabétique Archives: File: //G: Webblfauxam a.htm.