بررسی و تحلیل "عشق نامهء" امیر حسن سجزی دهلوی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده

«عشق نامه» بلندترین و زیباترین مثنوی امیر حسن,سرگذشت عشق شورانگیز جوانی« زنده دل مقبول پیران» است بر پری رویی که« دو چشمش چون دو ترک تیر در دست» و« رخی چون مه نگویم کآفتابی» دارد.
گرچه, این عشق آتشین, در ابتدا با کشش های جسمی شکل می گیرد ولی مانند دیگر عشق های پاک و از جان برخاسته ،آلودگی بر نمی تابد و با ناکامی دلشدگان ,جاودانگی و خوش فرجامی می یابد.
در این مقاله,تلاش نگارنده بر این بوده است که ضمن پرداختن به فراز و نشیب قصه و روند عاطفی دو دلداده , ویژگی ها و برجستگی های اندیشه و بیان شاعر را در این منظومهء ششصد بیتی مورد بررسی قرار دهد.
 

کلیدواژه‌ها


- حافظ، دیوان، مقدّمه، جلالی نائینی، دکتر سیّدمحمّدرضا، 1376، نسخه علّامة قزوینی و غنی، دکتر قاسم، چ دوم، تهران، زوّار.

2- سجزی دهلوی، امیرحسن، 2003 میلادی، دیوان، تصحیح و حواشی، جهان، دکتر نرگس، دهلی، انتشارات بخش فارسی.

3- عراقی، فخرالدّین، 1372، مجموعه آثار، به کوشش محتشم (خزاعی)، دکتر نسرین، چ اوّل، تهران،‌زوّار.