سبک و سیاق شعر مشروطه

نویسنده

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد بوشهر

چکیده

انقلاب مشروطه موجب گردید معانی تازه­ای که پیش از آن سخنی دربارۀ آنها نبوده در شعر پدید آید و نهادهای اجتماعی و سیاسی را دگرگون سازد. این تحوّلات، منجر به تغییر ساختارهای ذهنی طبقاتی گردید که در این جریانات، مخاطبان تازۀ شعر بودند، این گفتمان­ها موجب شد که معانی و زبان شعر به کلّی تغییر کند، بدین گونه کلمات و ترکیبات، اعلام مکانی و زمانی، پیش آمدها و وقایعی که در شعر کهن سابقه نداشت، وارد شعر شود و سبک و سیاق شعر را دگرگون سازد.
تحوّل اجتماعی در این عهد، به شعر و ادب فارسی، جلوه و رنگی تازه داد. این آفرینش­های ادبی نوظهور، در واقع نوعی تسخیر تمدّن فرنگی است و نه غرب زدگی ...
 

کلیدواژه‌ها


- حاکمی، دکتر اسماعیل حاکمی، 1375، ادبیات معاصر ایران، چ اوّل، تهران، دایرﺓ المعارف ایران شناسی.

2- شفیعی کدکنی، دکتر محمّدرضا، 1380، ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، تهران، سخن.

3- پاینده، دکتر حسین، 1387، برآمدن شکل­های جدید نگارش در ادبیّات معاصر، تهران، سخن.

4- آژند، دکتر یعقوب، 1385، تجدّد ادبی در دورۀ مشروطه، تهران، مؤسسۀ تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی.

5- یاوری، حورا، 1383، داستان بلند (رمان)، دانش نامۀ ایرانیکا (زیر نظر دکتر احسان یارشاطر)، ترجمۀ پیمان متین، تهران، امیرکبیر.

6- فرشیدور، دکتر خسرو، 1363، دربارۀ ادبیّات و نقد ادبی، ج 1 و 2، تهران، امیرکبیر.

7- زرّین کوب، دکتر عبدالحسین، 1372، شعر بی دروغ، شعر بی نقاب، تهران، جاویدان.

8- سیدحسینی، دکتر رضا، 1376، مکتب­های ادبی، چ دهم، تهران، نگاه.

9- میرعابدینی، دکتر حسین، 1385، هشتاد سال داستان کوتاه فارسی، ویراست دوم، تهران، خورشید.