درس‌هایی از مولانا

نویسنده

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی ـ تهران

چکیده

نگاه به زندگی عملی مولانا و یا به قول عارفان، در معامله با مردم، همچون آثار او امری استثنایی، قابل عنایت و آموزنده است. مطالعه و دقت در رفتارهای وی با قشرهای گوناگون مردم، اعم از فرادستان و فرودستان، خانواده و غیرخانواده و گروه‌هایی که به هر دلیلی از منظر اهل غرور، فاقد ارزش‌های انسانی‌اند، و همچنین نگاه وی به اهل قدرت و ثروت و شیوه اختصاصی تربیت مریدان، هرکدام می‌تواند حتی برای اهل روزگار ما نیز مفید فایده باشد.
این مقاله سعی می‌کند، موارد مذکور را با ذکر شواهد لازم بازکاوی کند.
 

کلیدواژه‌ها


- افلاکی، شمس الدین محمد (مناقب العارفین) به کوشش تحسین یازیجی،‌چ 2، 1362، تهران، دنیای کتاب.

2- شمس الدین تبریزی، محمد بن محمد، (مقالات) به تصحیح محمدعلی موحد، 1372، تهران، خوارزمی.

3- مولوی،‌جلال الدین محمد (فیه ما فیه) به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، 1348، چ 2 ، تهران، امیرکبیر.