نگاهی به غزل در ادبیات فارسی و ورود آن به ادبیات آلمانی‌زبان پژوهشی از دیدگاه ادبیات تطبیقی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

شناخت سرچشمه­های فکری و بازتاب آن در ادبیات، همچنین کشف فصل مشترک اندیشه­ی بشری از مهم­ترین هدف­های ادبیات تطبیقی است. برای نیل به این مقصود، تنها توجه به بُعد موضوعی آثار کافی نیست، بلکه انواع ادبی و معیارهای هر یک از این انواع نیز اهمیت بسیاری دارد.
هدف نگارنده­ی مقاله­ی حاضر آن است که سیر تحول غزل و چگونگی ورود آن به ادبیات آلمانی­زبان را از دیدگاه ادبیات تطبیقی بررسی کند و در عین حال نشان دهد که دلایل علاقه­مندی نویسندگان آلمانی­زبان به این نوع ادبی چه بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


اولئاریوس، آدام. 1369. سفرنامۀ اولئاریوس. ترجمۀ حسین کردبچه. 2ج. تهران: شرکت کتاب برای همه.

شمیسا، سیروس. 1370. انواع ادبی. تهران: باغ آیینه.

شیبانی، ژان. 1381. سفر اروپاییان به ایران. ترجمۀ ضیاءالدین دهشیری. چ2. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

شیمل، آنه ماری. 1383. گل و ستاره، دنیای تصویرها در شعر فارسی. ترجمۀ سعید فیروزآبادی. تهران: پیام خاور.

فیروزآبادی، سعید. 1386. «سعدی و گوته»، فصل­نامه ادبیات تطبیقی 1، 77-84.

میراحمدی، مریم. 1367. «پژوهشی در تاریخ روابط ایران و آلمان»، فرهنگ 2/3، 361-381.

 

Braak, Ivo. 1974. Poetik in Stichworten. 5. Auflage. Kiel: Ferinand Hirt Verlag.

Bodenstedt, Friedrich. 1877. Aus dem Nachlasse Mirza Schafeys. Berlin: Hofmann.

Bürgel, Johann Christoph. 1999. „Das persische Gasel“, Neues Handbuch der Literaturwissenschaft. Bd. 5, Wiesbaden: Aula Verlag, 265-277.

Fragner, Bert G. 1999. Die Persophonie: Regionalität, Identität und Sprachkontakt in der Geschichte Asiens. Halle Berlin: ANOR.

Goethe, Johann Wolfgang. 1994. Sämtliche Werke. Frankfurt: Deutscher Klassiker Verlag.

Hafis, Mohammed Schamseddin. 1812. Der Diwn. Übersetzt von Joseph von Hammer-Purgstall. Stuttgart und Tübingen: Cottaschen Buchhandlung.

Mangold, Sabine. 2004. Eine weltbürgerliche Wissenschaft – Die deutsche Orientalistk im 19. Jahrhundert. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.

Schimmel, Annemarie. 1999. „Orientalische Einflüsse auf die deutsche Literatur“,  Neues Handbuch der Literaturwissenschaft. Bd. 5, Wiesbaden: Aula Verlag, 546-562.