جامعه‌‌شناسی غزل سنائی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد اسلام‌شهر

چکیده

هدف مقاله‌ی حاضر به کار گرفتن روش جامعه‌شناسی ادبی در تحلیل جامعه‌شناختی غزل سنائی، شاعر بزرگ و تأثیرگذار بر روند کلی غزل فارسی در قرن ششم است.
پس از توضیحات کوتاهی پیرامون «جامعه‌شناسی ادبیات» و «جامعه‌شناسی ادبی» و «جامعه‌شناسی غزل» کوشش شده است جهان‌نگری سنائی که متأثر از جهان‌نگری انسان عام در عصر اوست، با تکیه بر متن غزل‌هایش نشان داده شود، سپس به تحلیل روابط متقابل زندگی فرهنگی انسان ایرانی و بازتاب زیبایی‌شناسانه‌ی آن در غزل سنائی پرداخته شود، در مسیر پژوهش، مسائل اقتصادی، روان‌شناسی اجتماعی، عشق، معشوق، عاشق، تصاویر شعری و مسائل ادبی به عنوان متغیرهای پژوهش، بررسی و تحلیل شده است؛
 

کلیدواژه‌ها


آشوری، داریوش. (1381). تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ. تهران. آگه.

پوینده، محمدجعفر. (1377). درآمدی بر جامعه‌شناسی ادبیات. (گزیده و ترجمه‌ی مقالات). تهران. نیلوفر.

ستوده، دکتر هدایت‌الله. (1378). جامعه‌شناسی در ادبیات فارسی. تهران. آوای نور.

شفیعی کدکنی، دکتر محمدرضا. (1372). صور خیال در شعر فارسی. تهران. آگاه.

شفیعی کدکنی، دکتر محمدرضا. (1373). در اقلیم روشنایی. (تفسیر چند غزل از حکیم سنائی). تهران. آگه.

صفا، دکتر ذبیح‌الله. (1367). تاریخ ادبیات در ایران. ج 2. تهران. فردوس.

گلدمن، لوسین. (1376). جامعه  ـ فرهنگ ـ ادبیات. ترجمه‌ی پوینده، محمّدجعفر، تهران. چشمه.