ادیبی پزشک و سیاستمدار

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

آشنایی با چهره‌های علمی و مفاخر ادبی ایران و جهان برای اهل فرهنگ به‌ویژه دانشجویان و دانش‌پژوهان جوان لازم و ضروری است. دکتر قاسم غنی (1331-1271ش)، پزشک، ادیب و سیاستمدار و مترجم برجستة معاصر ایران از زمرة کسانی است که با وجود خدمات فراوانی که به زبان و ادبیّات فارسی نموده، آن­چنان که بایسته و شایسته است، برای نسل جوان و ادب‌دوست امروز آشنا نیست. نویسندة این مقاله می‌کوشد تا با نگاهی کلّی، مهم‌ترین سرفصل‌های زندگی او را مدّنظر قرار دهد و با مروری کوتاه بر آنها، بعضی از ابعاد این شخصیت بزرگ را به علاقه‌مندان بشناساند و برگ‌هایی از کارنامة زرین او را به نمایش گذارد.
 

کلیدواژه‌ها


1.اتّحاد، هوشنگ، 1380، پژوهشگران معاصر ایران، (ج 3) تهران، فرهنگ معاصر.

2. احتشامی، ابوالحسن، 1327 «دکتر طب، مترجم آناتول فرانس...»، اطّلاعات هفتگی، ش 382.

3. ادیب، محمّدحسین، 1331، «مرگ دکتر غنی» نامة تمدّن، دورة دوم، ش 1.

4.امین، سیّدحسن، 1350، «دکتر قاسم غنی» یغما، سال 24، ش 10.

5. برزگر، فرامرز، 1339، شاه­کارهای ترجمۀ فارسی معاصر، تهران، کانون معرفت.

6. رضازاده شفق، صادق، 1331، «یادی از دکتر غنی»، مهر، سال هشتم، ش 9.

7. صارمی، اسماعیل، 1366، یادداشت‌های دکتر قاسم غنی در حواشی دیوان حافظ، تهران، انتشارات علمی.

8. صوتی،           .

9. غنی، سیروس، 1367، یادداشت‌های دکتر قاسم غنی، تهران، زوّار.

  1. فرّخ، محمود، 1331، «یادی از دکتر غنی»، نامۀ فرهنگ، سال اوّل، ش 0 .
  2. فیّاض، علی‌اکبر، 1340، بحثی در تصوّف، تهران، ابن‌سینا.
  3. قزوینی، محمّد، 1320، مقدمة دیوان خواجه شمس‌الدّین محمّد حافظ شیرازی، تهران، زوّار.
  4. منتظم، حسین، 1361، «یادداشت‌های دکتر غنی»، آینده، سال هشتم، شماره 12.
  5. یغمایی، اقبال، 1353«دکتر قاسم غنی»، ماه­نامة آموزش و پرورش، دورة چهارم، ش 4.