محضر مولانا (تأملی در کمّ و کیف سرایش مثنوی)

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 دانش آموختة کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگر.

چکیده

بررسی و تأمل در مثنوی مولانا جلال‌الدین از ابعاد گوناگون می‌تواند به درک بهتر این کتاب شریف کمک کند. از مهم‌ترین موضوعاتی که از دیرباز دربارة مثنوی مطرح بوده و هست، چگونگی سرایش آن است. آنچه مشهود است این است که مولانا، مثنوی را فی‌البدیهه سروده است امّا کم و کیف آن، آن‌گونه که باید و شاید معلوم نیست. مقالة حاضر می‌کوشد تا با بررسی مثنوی، نکاتی را که می‌تواند به چگونگی شکل‌گیری مثنوی و عوامل سرایش آن کمک کند استخراج و در ذیلِ اوقات، مخاطبان، روش مولانا، حالات مولانا و... مدون نماید.
 

کلیدواژه‌ها


1. خاتمی، احمد، 1384، ترجمه، تکمله و بررسی احادیث مثنوی، چ اول، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

  1. زرین‌کوب، عبدالحسین،‌ 1368، سرّ نی، چ سوم، تهران، علمی.
  2. ــــــــــ ،‌ ــــــــــ ، 1370، عبدالحسین، پله‌پله تا ملاقات خدا، تهران، علمی.
  3. مولوی، جلال‌الدّین،1366، مثنوی معنوی، به تصحیح رینولد نیکلسون، تهران، مولی.

5. نیکلسون، رینولد الّین، 1378، شرح مثنوی معنوی مولوی، چ اول، تهران، انتشارات علمی، فرهنگی.