تأثیر مدرنیسم در شعر منوچهر آتشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد فیروز آباد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد فیروز آباد

چکیده

"مدرنیسم" اصطلاحی است که در حوزه­های گوناگون: فلسفه، جامعه شناسی، علوم سیاسی و... کاربرد گسترده ای دارد، اما مدرنیسم درعرصه­ی ادبیات به نظامی زیباشناسانه پس ازجنگ جهانی اول گفته می­شود که شامل گسست کامل از سنت های هنری و فرهنگی است. در ایران هر چند شعر نو با نیما آغاز می شود، اما مدرنیسم از دهه­ی چهل و با آغاز تحولات اجتماعی و "مدرنیزاسیون" کردن جامعه تاثیرات خود را در ادبیات نشان می دهد و شعر مدرن با ویژگی هایی هم چون: نسبی نگری، فرد گرایی، تعهدگریزی، گرایش به نثر، تصویرگرایی و... از این دوره شروع می شود. منوچهر آتشی هرچند از پیروان نیماست، ولی از همان آغاز خود را به عنوان شاعری نوگرا می شناساند. هر چند نمی توان ادعا کرد،آتشی  شاعری کاملاً مدرن است و تمام ویژگی­های شعر مدرن در اشعار او دیده می­شود، اما وجود بسیاری از این ویژگی­ها را در اشعار وی می توان نشان داد.
 

کلیدواژه‌ها


 

1- آتشی،منوچهر.(1386). مجموعه اشعار، تهران: نگاه

   2-  ـــــــــــ (1376). زیباتر از شکل قدیم جهان، تهران: نشانه.

   3-   ـــــــــــ (1380). حادثه در بامداد، تهران: نگاه.

   4-  ـــــــــــ (1369). گزینه ی اشعار، تهران: مروارید، چ دوم.

   5-  ـــــــــــ (1381). گندم و گیلاس، تهران: نگاه، چ دوم.

   6-  احمدی، بابک.(1380). ساختار و تاویل متن، تهران: مرکز، چ پنجم.

   7-  احمدی بوشهری، عبدالحسین. (1375). سنگستان، ج1، تهران: انجمن ایرانیان.

   8-  پاینده، حسین. (1382). گفتمان نقد، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

   9-  پورنامداریان، تقی.(1374). سفر در مه، تهران: زمستان.

10-  تمیمی، فرخ.(1385). پلنگ دره‌ی دیز اشکن، تهران: ثالث، چ دوم.

11-  جَهانبگلو، رامین.(1374). مدرنیته، دموکراسی و روشن‌فکران، تهران: مرکز.

12-  حمیدی، سید جعفر.(1380). فرهنگ نامه‌ی مردم بوشهر، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

13-  سید حسینی، رضا. (1376). مکتب‌های ادبی. ج1، تهران: نگاه، چ یازدهم.

14-  شمس لنگرودی، محمد.(1384). تاریخ تحلیلی شعر نو، تهران: مرکز، چ پنجم.

15-  صفوی، کوروش.(1373). از زبان شناسی به ادبیات، ج1، تهران: چشمه.

16-  نجومیان، امیرعلی.(1383). درآمدی بر مدرنیسم در ادبیات، اهواز: رسش.

17-  ـــــــــــ (1384) در آمدی بر پست مدرنیسم در ادبیات، اهواز: رسش.

 

مقاله­ها:

   1-  اجرایی، مجید. (1388)."نگاهی به گذار زبانی منوچهرآتشی"، هفته نامه­ی پیغام، شماره 547، ص26

 2- خائفی، عباس و نورپیشه، محسن.(1383). "آشنایی زدایی در اشعار یدالله رویایی" فصل‌نامه‌ی پژوهش‌های ادبی،  شماره5، ص55.

 3- شیری، علی اکبر.(1380). "نقش آشنایی زدایی در آفرینش زبان ادبی"، رشد آموزش زبان و ادب فارسی، شماره‌ی59، ص12