بررسی شکوائیه‌ها در دیوان وقار شیرازی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد کرمان

چکیده

شکوائیه، عنوانی است برای اشعاری که مضمون و محتوای آنها شکوه و شکایت از درد و رنج های سرایندة آنهاست. این گرایش در آثار تمام بزرگان و به طور کلّی در اشعار همه شاعران به نوعی یافت می شود. در آثار برخی از بزرگان شعر فارسی، استخوان بندی آثار را می‌سازد و یا بخش اصلی اشعار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
اهمیّت شکوائیه‏ها بیشتر در شناساندن اوضاع روزگار سرایندگان آنهاست، زیرا علاوه بر آشکار ساختن وضع نامطلوب زندگی شاعر، از جامعه آرمانی او و تضادّ ایده‌های وی  با حاکمیت و وابستگی‌های عوام مردم نیز تصویر روشنی به دست می‏دهد.
وقار شیرازی نیز از جمله شاعرانی است که بخش وسیعی از دیوان خود را به این موضوع اختصاص داده؛ به طوری که می توان از خلال این شکوائیه ها به اوضاع اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و فرهنگی عصر او پی برد.
موضوع این پژوهش «بررسی شکوه در دیوان وقار شیرازی» است .در پژوهش حاضر سعی شده است که شکوائیه های دیوان وقار شیرازی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و سپس با دسته بندی آنها از لحاظ محتوایی و تجزیه و تحلیل و استنباط آنها،نگرانی ها و دغدغه های شاعر را مورد تحلیل قرار دهیم و به این ترتیب ، نه تنها به احوال و رفتار شخصی وی ، بلکه با وضعیت جامعة عصر او بیشتر آشنا شویم.
 

کلیدواژه‌ها


- حسینی فسایی،میرزا حسن.بی تا .فارسنامه ناصری(ج2).تصحیح دکتر منصور رستگار فسایی

2- خاتمی ، احمد .(1373).تاریخ ادبیات در دوره بازگشت ادبی.تهران.مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی پویا.

3- دهخدا،علی اکبر. (1377). لغت نامه( ج 9 و 10) . تهران . دانشگاه تهران . چ دوم

4- وصال شیرازی.(1378).دیوان.تصحیح دکتر محمود طاووسی.انتشارات نوید شیراز .

5- وقار شیرازی . (1383) . دیوان . تصحیح دکتر داریوش کاظمی.انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی(کرمان).

6- وقار شیرازی.(1360).مثنوی خضر و موسی.به اهتمام دکتر محمود طاووسی.تهران .انتشارات فرزنگه

7- ماهیار نوابی.(1377).مجموعه مقالات. به اهتمام دکتر محمود طاووسی.انتشارات نوید شیراز .

8- مدنی، جلال الدین.(1369).تاریخ سیاسی معاصر ایران(ج1). دفتر انتشارات اسلامی.چ سوم