نَفثَةُ‌المَصدُور از منظر رمانتیسم

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فراسی ـ دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ـ دانشگاه شهید بهشتی ـ تهران

چکیده

بررسی کتاب‌های تاریخی که ارزش ادبی فراوان هم دارند گامی بس مهم در درک زوایای ناشناخته­ی این آثار ارزشمند است؛ به ویژه از لحاظ مقایسه‌ی ارزشی آنها با جریان‌ها و مکاتب مهم ادبی. در این نوشتار، نگارندگان تلاش کرده‌اند با رویکردی اثباتی در پی ارزیابی متن نفثةالمصدور با مکتب رمانتیسم باشند.
در این مقاله پس از مقدمه، در بخش اول، نفثةالمصدور و نویسنده­ی آن و در بخش دوم، مکتب رمانتیسم معرفی شده است؛ بخش سوم به همخوانی نفثةالمصدور با مکتب رمانتیسم اختصاص یافته و در پایان، نتیجه­گیری مباحث مطرح­شده ارایه گردیده است. شواهد، حاکی از آن است که بخش عمده­ای از مختصات رمانتیسم در متن این کتاب، وجود دارد؛ هرچند که تطبیق صد در صدی دو جریان فکری- با توجه به این نکته که هر کدام، برآمده‌ی دو عرصه‌ی زمانی، مکانی و فکری جداگانه­اند- انتظاری دور از ذهن می‌نماید.
 

کلیدواژه‌ها


1-   احمدی، بابک، (1374)، حقیقت و زیبایی، چ اول، تهران، نشر مرکز

2-   ترحینی، فایز، (1386)، انواع ادب و مکتب­های ادبی، ، ترجمه حسین خانی کلقای،چ اول، تبریز، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تبریز

3-   ثروت، منصور، (1387)، آشنایی با مکتب­های ادبی، چ دوم، تهران، سخن

4-   جعفری، مسعود، (1386)، سیر رمانتیسم در ایران (از مشروطه تا نیما)، چ اول، تهران، نشر مرکز

5-   ــــــــــــــ، (1387)، سیر رمانتیسم در اروپا، چ اول، تهران، نشر مرکز

6-   راستگو، سیدمحمد، (1368)،  «مروری در کتاب نفثةالمصدور»، معارف، دوره­ی ششم، شماره­های 1 و 2، صص 215 – 230.

7-   راسل، برتراند، (1350)، تاریخ فلسفه­ی غرب، جلد سوم( از روسو تا امروز)، ترجمه­ی نجف دریابندری، چاپ افست

8-   سیدحسینی، رضا، (1385)، مکتب‌های ادبی ، دو جلد، چ چهاردهم، تهران، مؤسسه­ی انتشارات نگاه

9-   فورست، لیلیان، (1387)، رمانتیسم، ترجمه مسعود جعفری، چ پنجم، تهران، نشر مرکز

10-                    موحد، ضیا، (1388)، البته واضح و مبرهن است که... (رساله­ای در مقاله­نویسی) چ دوم، تهران، نیلوفر

11-                    نسوی، شهاب­الدین‌محمد‌خرندزی زیدری، (1370)، نفثةالمصدور،  تصحیح و توضیح امیرحسن یزدگردی، چ دوم، تهران، نشر ویراستار

12-                    هنرمندی، حسن‌، (1350)، بنیاد شعر نو در فرانسه و پیوند آن با شعر فارسی، تهران، زوار

12- Bernbaum,  Ernest, 1949 Guide through the Romantic Movement, New York: Ronald Press

13- Edwards, Paul, 1998, Romanticism in: Rout-ledge Encyclopedia of Philosophy Version 1.0, Rout-ledge, London and New York.