بررسی اشعار تعلیمی و غنایی در آثار شاعران معاصر تاجیکستان

نویسنده

مربی زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاداسلامی واحد دزفول

چکیده

تاجیکستان، پاره‌ای از تن خراسان بزرگ است، همان خراسانی که روزگاری زادگاه بزرگان علم و ادب ایران زمین بوده است، بزرگانی چون رودکی، ناصرخسرو، مولوی، و... اکنون مدت هاست که از اصل خود جدا افتاده است. با وجود همه‌ی سختی هایی که در قرون معاصر تحمل کرده است، هنوز در شعر مردم این سامان، آثار تعلیم به سبک شاعران گذشته وجود دارد، همچنین آثار غنایی بی‌شماری نیز زینت بخش کتاب خانه‌های این دیار است. در این مقاله سعی شده است تا تعلیم و تربیت در شعر معاصر این سرزمین مورد بررسی قرار گیرد و میزان رشد و بالندگی شعر معاصر تاجیکی با مروری بر شعر شاعران مطرح این سرزمین مورد توجه واقع شود.
 

کلیدواژه‌ها


1-      استعلامی، محمد،( 1356)، بررسی ادبیات امروز ایران، ج چهارم، تهران، امیرکبیر.

2-      بهار، محمد تقی ،( 1369)، سبک شناسی، تهران ، امیر کبیر، چ پنجم.

3-      دانشنامة ادب فارسی ،(1375)، ج 1: آسیای مرکزی ، تهران؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

4-      رزمجو،  حسین،(1374)،  انواع ادبی، مشهد، آستان قدس.

5-      رستگار فسایی،  منصور،(1380)،  انواع شعر،  شیراز،  نوید شیراز.

6-      شعردوست، علی اصغر،(1389)، چشم انداز شعر معاصر تاجیک، تهران، الهدی.

7-      شفیعی کدکنی (1372) ، مجله رشد ، سال هشتم ، ش 32 .

8-      شکوری، محمدجان،( 1385 )، «پاره‌ای از تاریخ ... » تاجیکان در مسیر تاریخ، بی‌نا.

9-      صابر، بازار (1984)، آتش برگ، دوشنبه، عرفان.

10- ـــــــــ ( 1389) ، چشم انداز شعر امروز تاجیکستان، تهران، الهدی.

11- ـــــــــ (1378ش)، شعر غرق خون، به کوشش رحیم مسلمانیان قبادیانی، تهران، الهدی.

12- عصارزاده: حاتم شاه،(1999)، ادبیات تاجیک در سدة 20، دوشنبه: معارف

13- عینی، صدرالدین،(1385 ) ، نمونه ادبیات تاجیک، تهرا ن، سازمان میراث فرهنگی

14- غفوروف، باباجان( 1377)، تاجیکان، دوشنبه، عرفان.

15- لایق، شیرعلی(1383)، اشعار، تهران، پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی.

16- مسلمانیان قبادیانی، رحیم ،(1385 )«نوروز در قبادیان » بخارا سال 3 ش 4، الهدی.

17- ـــــــــــــــــــــــ ، (1376)، زبان و ادب فارسی در فرارود ، تهران، بی‌نا.

18- موسوی گرما رودی، (1388) ، از ساقه تا صدر، تهران، قدیانی.

19- نامور، سیدعلی،(1335 )، گلچین اشعار، تهران، الهدی.

20- نفیسی، سعید،( 1336)، محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی، تهران، امیرکبیر.