عناصر تعلیمی، اخلاقی و بن‌مایه‌های اساسی شعر انقلاب اسلامی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاداسلامی ـ واحد بوشهر

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز ـ اهواز

چکیده

شعر امروز، در مسیر انقلاب اسلامی گویاترین نمود در هستی امروزین ما و در عین حال نشان قدرت و شایستگی‌های ذهنی آن در عرصة ادبیات جامعه است. تنوع در شکل و محتوای هر چهار مقطع تاریخی، یعنی، زمان نضج گیری انقلاب، پس از آن جنگ و شعر پس از جنگ، پژواک اندیشه‌های ملون این نسل پویاست. در نگاه به روند رو به پیش، به ارزش‌هایی می‌رسیم که قادر است شعر معاصر را سرانجام از فضای موجود و چند تکة گذشته، به فضای والای تعلیمی- اخلاقی و بس گسترده‌تر و یگانه‌تری که سزاوار آن است بکشاند. چنان که بر کل فرهنگ ما نیز مسلط شود و بتواند با پیش آهنگان تمدن بشری، راه حفظ و حراست از اعتلای حق و شأن آدمی را بپیماید. بررسی بن مایه‌های اندیشه ی شعر پس از انقلاب اسلامی که همگی منشأ اخلاقی- تعلیمی و مذهبی دارند مد نظر این پژوهش است.
 

کلیدواژه‌ها


1-  اخلاقی، زکریا (1372)، تبسم های شرقی، محراب اندیشه، قم

2-  امام خمینی(1379)، دیوان اشعار، تهران: مؤسسه تنظیم آثار امام خمینی (ره)، چ 29.

3-  امین پور، قیصر(1379)، گزینه، تهران، مروارید، چ سوم.

4-  اوستا، مهرداد(1367)، شعر جنگ، به کوشش مشفق کاشانی و محمود شاهرخی، تهران، امیرکبیر.

5-  باقری، ساعد (1372)، شعر امروز، محمدی نیکو، تهران، انتشارات بین المللی الهدی.

6-  براتی پور، عباس(1378)، بهت نگاه، تهران، حوزه هنری.

7-  بهمنی، محمدعلی(1377)، گاهی دلم برای خودم تنگ می شود، تهران، دارینوش، چ دوم

8-  بیگی حبیب آبادی، پرویز(1379)، گزیده، ، تهران، نیستان.

9-  حسین جانی، ابوالقاسم(1375)، غزل معاصر ایران، به کوشش علی رضا قزوه، تهران، حوزه هنری.

10-           صالحی، بهمن(1372)، خطوط دل‌تنگی، تهران، حوزه هنری.

11-           عبدالملکیان، محمدرضا، (1366)، ریشه در ابر، تهران، برگ.

12-           عزیزی، احمد(1375)، کفش های مکاشفه، تهران، انتشارات بین المللی الهدی.

13-           علی پور، مصطفی(1372)، از گلوی کوچک رود، تهران، حوزه هنری، برگزیده شعر 70-65 .

14-           کاشانی، سپیده(1378)، گزیده، تهران،‌ نیستان.

15-           کاظمی، محمدکاظم(1375)، پیاده آمده بودم، تهران، حوزه هنری، چ دوم.

16-           کاکایی، عبدالجبار(1369)، آوازهای واپسین، تهران، همراه.

17-           کیانی هفت لنگ، کیانوش(1368)، بحثی پیرامون رابطه شهر و روستا، تهران، رشد آموزش جغرافیا، ش 20 .

18-           محمودی، ثابت(1364)، دریا در غدیر، تهران، انتشارات حوزه هنری.

19-         مردانی، نصرا...(1364)، خون نامه خاک، تهران، کیهان.